Wabo - hoofdstukindeling

Bor inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN
art 1.1 Begripsbepalingen

HOOFDSTUK 2. DE OMGEVINGSVERGUNNING
§ 2.1. Verbodsbepalingen, bevoegd gezag, gefaseerde en revisievergunning
§ 2.2. De aanvraag om een omgevingsvergunning
§ 2.3. De beoordeling van de aanvraag
§ 2.4. De omgevingsvergunning
§ 2.5. Advies en verklaring van geen bedenkingen
§ 2.6. Wijziging en intrekking van de omgevingsvergunning
§ 2.7. Aanwijzingen aan het bevoegd gezag

HOOFDSTUK 3. VOORBEREIDINGSPROCEDURES
§ 3.1. Algemene bepalingen over de totstandkoming van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning
§ 3.2. De reguliere voorbereidingsprocedure
§ 3.3. De uitgebreide voorbereidingsprocedure
§ 3.4. Procedures voor wijziging en intrekking van de omgevingsvergunning
§ 3.5. Coördinatie met de voorbereiding van beschikkingen krachtens artikel 6.2 van de Waterwet

HOOFDSTUK 4. FINANCIËLE BEPALINGEN
§ 4.1. Financiële zekerheid
§ 4.2. Vergoeding van kosten en schade

HOOFDSTUK 5. BESTUURSRECHTELIJKE HANDHAVING
§ 5.1. Algemene bepalingen
§ 5.2. Afstemming en coördinatie in het belang van een doelmatige handhaving
§ 5.3. Aanwijzing ambtenaren met toezichthoudende of opsporingsbevoegdheden
§ 5.4. Bestuursdwang, last onder dwangsom en intrekking van een vergunning of ontheffing
§ 5.5. Vorderingsbevoegdheid van Onze betrokken Minister
§ 5.6. Verhaal van kosten

HOOFDSTUK 6. INWERKINGTREDING BESCHIKKINGEN EN RECHTSBESCHERMING
Hfst 6. Inwerkingtreding Beschikkingen en Rechtsbescherming

HOOFDSTUK 7. VERDERE BEPALINGEN
Hfst 7. Verdere bepalingen

HOOFDSTUK 8. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Hfst 8. Overgangs- en slotbepalingen
§ 1.2 Overgangsrechtelijke bepalingen