Bor Nota van Toelichting Inhoudsopgave

NOTA VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave I

Algemeen deel62

§ 1 Inleiding62

§ 2 Aanwijzing van vergunningplichtige en vergunning-vrije activiteiten63
2.1 Inrichtingen en mijnbouwwerken632.2.Brandveilig gebruiken van een bouwwerk64
2.3 Vergunningvrije bouwactiviteiten642.4.Beschermde rijksmonumenten64

§ 3 Het bevoegd gezag65

§ 4 De aanvraag67
4.1 De wijze van indiening67
4.2 De indieningsvereisten68
4.3 Relatie met de Wet Bibob70

§ 5 De inhoud van de omgevingsvergunning70
5.1 Voorschriften archeologische monumentenzorg71
5.2 Voorschriften inrichtingen en mijnbouwwerken71
5.3 Voorschriften ten aanzien van activiteiten in provinciale milieuverordeningen71
5.4 Tijdelijke vergunningen72

§ 6 Advies, verklaring van geen bedenkingen en bijzondere bestuurlijke verplichtingen72

§ 7 Handhaving74
7.1 Algemeen74
7.2 Interbestuurlijk toezicht76

§ 8 Bedrijfseffecten, administratieve en bestuurlijke lasten77
8.1 Omgevingsvergunning77
8.2 Handhaving78
8.3 Bestuurlijke lasten79

§ 9 Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid79

§ 10 Adviezen79

§ 11 Reacties op het ontwerp80

II De artikelen81

Bijlage I116
Bijlage II117
Bijlage III164