Bor index startpagina
 • HOOFDSTUK 3. BEVOEGD GEZAG
  • Artikel 3.1 Ruimtelijke ordening
  • Artikel 3.2 Ruimtelijke ordening
  • Artikel 3.3 Inrichting en mijnbouwwerk
  • Artikel 3.4 Gesloten stortplaats
  • Artikel 3.5 Gevallen waarin het bevoegd gezag wijzigt
 • HOOFDSTUK 4. DE AANVRAAG
  • Artikel 4.1 Aanvraag
  • Artikel 4.2 Schriftelijke aanvraag
  • Artikel 4.3 Elektronische aanvraag
  • Artikel 4.4 Algemeen
  • Artikel 4.5 Gefaseerde aanvraag
  • Artikel 4.6 Inrichtingen waarop BRZO van toepassing is
  • Artikel 4.7 Uitgestelde gegevensverstrekking
  • Artikel 4.8 Melding
 • HOOFDSTUK 5. DE INHOUD VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING
  • Artikel 5.1 Bouwen
  • Artikel 5.2 Archeologische monumentenzorg
  • Artikel 5.3 Beste beschikbare technieken
  • Artikel 5.4 Bepalen van de beste beschikbare technieken
  • Artikel 5.5 Doelvoorschriften
  • Artikel 5.6 Technische maatregelen
  • Artikel 5.7 Overige voorschriften
  • Artikel 5.8 Nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen
  • Artikel 5.9 Afwijkende inwerkingtreding en geldingsduur van de voorschriften
  • Artikel 5.10 Actualisatieplicht
  • Artikel 5.11 Relatie BRZO – bedrijven – natuurgebieden
  • Artikel 5.12 Broeikasgasemissies of energiegebruik
  • Artikel 5.13 Overbrenging van afval naar of uit de provincie
  • Artikel 5.14
  • Artikel 5.15
  • Artikel 5.16 Bouwen
  • Artikel 5.17 Werken
  • Artikel 5.18 Planologische gebruiksactiviteiten
  • Artikel 5.19 Relatie met Grondwaterrichtlijn
 • HOOFDSTUK 6. ADVIES, VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN EN BIJZONDERE BESTUURLIJKE VERPLICHTINGEN
  • Artikel 6.1 B&W of GS
  • Artikel 6.2 Welstand
  • Artikel 6.3 Inrichting of mijnbouwwerk
  • Artikel 6.4 Monumenten
  • Artikel 6.5 Afwijken bestemmingsplan of beheersverordening
  • Artikel 6.6 Afwijken van regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening
  • Artikel 6.7 Voormalige provinciale inrichtingen
  • Artikel 6.8 Opslaan afvalstoffen of gevaarlijke stoffen
  • Artikel 6.9 Inrichting tevens mijnbouwwerk
  • Artikel 6.10
  • Artikel 6.11 Aanvraag
  • Artikel 6.12 Toezenden ontwerpbesluit
  • Artikel 6.13 Toezenden afschrift beschikking
  • Artikel 6.14 Publicatie Staatscourant
  • Artikel 6.15 BRZO-inrichting
  • Artikel 6.16 Samenvatting van de risicoanalyse
  • Artikel 6.17 Veiligheidsrapport
 • HOOFDSTUK 7. HANDHAVING
  • Artikel 7.1 Definitie bestuursorgaan
  • Artikel 7.2 Handhavingsbeleid
  • Artikel 7.3 Uitvoeringsprogramma
  • Artikel 7.4 Uitvoeringsorganisatie
  • Artikel 7.5 Borging van de middelen
  • Artikel 7.6 Monitoring
  • Artikel 7.7 Rapportage

Bijlage I. Behorende bij de artikelen 2.1, 3.3, 6.3, 6.7 en 6.16
Bijlage II. Behorende bij de artikelen 2.3 en 2.7
Bijlage III. Behorende bij artikel 6.3 tweede lid
Nota van Toelichting
I Algemeen deel
II De artikelen
Bijlage I
Bijlage II
Bijlage III Transponeringstabel