Bor 8

HOOFDSTUK 8. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 8.1 Tijdstip inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip dat voor de diverse artikelen of onderdelen daarvan verschillend
kan worden vastgesteld.

2. Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de diverse
artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld
vervalt:
a. in artikel 2.1, eerste lid, «onderdeel B, onder 2, en»,
b. artikel 6.3, eerste lid, onder d,
c. artikel 6.7,
d. in artikel 6.10 «6.7, eerste, tweede en vierde lid,»,
e. in bijlage I, onderdeel B, onderdeel 2, en de aanduiding «1.» voor
onderdeel 1.

3. Op het moment, bedoeld in het tweede lid, aanhef en onder b en c
wordt in artikel 6.3, eerste lid, onder c, de komma aan het slot vervangen
door een punt.

Artikel 8.2 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit omgevingsrecht.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 25 maart 2010
Beatrix
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. C. Huizinga-Heringa
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
Uitgegeven de

eerste april 2010

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

Het advies van de Raad van State wordt niet
openbaar gemaakt op grond van artikel 25a,
vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op
de Raad van State, omdat het uitsluitend
opmerkingen van redactionele aard bevat.