Bor 1

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

Artikel 1.1 Definities

Toelichting artikel 1.1

1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
aanvraag: aanvraag om een omgevingsvergunning;
adviseur: bij of krachtens artikel 2.26 van de wet aangewezen bestuursorgaan of andere instantie;
bijlage: bij dit besluit behorende bijlage;
de betrokken wetten: de wet, de in artikel 5.1 van de wet genoemde wetten voor zover in die wetten de artikelen 5.3 tot en met 5.9 van de wet van toepassing zijn verklaard, alsmede de EG-verordening overbrenging van afvalstoffen, de EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen en de EG-verordening PRTR;
landelijke voorziening: landelijke voorziening, bedoeld in artikel 7.6, eerste lid, van de wet;
wet: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt, behoudens voor zover daarin gesproken wordt van strafrechtelijke handhaving, onder «handhaving» verstaan bestuursrechtelijke handhaving van het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde.

3. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder onderscheidenlijk afvalstoffen, afvalwater, EG-verordening overbrenging van afvalstoffen, EG-richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen, EG-verordening PRTR, doelmatig beheer van afvalstoffen, emissie, emissiegrenswaarde, inspecteur, de kaderrichtlijn water, preparaten en stoffen, hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer.